NHTV 
 

Ons privacybeleid

Privacyverklaring:

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd.  De Noord-Hollandse Tandarts Vereniging streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën  persoonsgegevens:

Het verzamelen van gegevens gebeurt bij onze vereniging om het onderlinge contact tussen onze leden en nascholingsactiviteiten  mogelijk te maken. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

  • NAW gegevens; 
  • BIG registratienummer;
  • Geslacht;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Betalingsgegevens;

Grondslag voor gegevensverwerking:

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking:

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Het bijhouden van ons ledenbestand

• Het u kunnen benaderen voor onze activiteiten

• Het bijhouden van door u aangegeven vragen en voorkeuren;

• Het telefonisch contact opnemen inzake relevante zaken;

• Het verbeteren van onze dienstverlening;

• Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Indien in het kader van nascholing registratie elders verplicht wordt gesteld, gaan wij ervan uit dat u door lid te worden van de NHTV toestemming geeft om uw gegevens aldaar te verstrekken tenzij u ons uitdrukkelijk heeft laten weten hiermee niet akkoord gaat. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen:

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy verklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Wij houden indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit Voor het bewaren van betaalgegevens geldt fiscale boekhoud- en administratieplicht van 7 jaar.

Beveiligingsmaatregelen:

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Binnen de vereniging is een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks):

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies:

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Daar waar wij op onze website verwijzen naar websites van derden of deze websites via bijvoorbeeld een widget hebben ingebouwd in onze website, maken wij u er op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, die websites mogelijk wel buiten ons om cookies gebruiken.

Uw rechten:

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@nhtv.academy of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 06 – 5029 0301 Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens: 

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring:

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens:

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen per mail/telefoon/brief: NHTV, Postbus 260, 1800 AG Alkmaar, tel. 06 5029 0301 of info@nhtv.academy


Š‘—›